Privacyverklaring Pointers

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Pointers (hierna: "Pointers" of "wij") omgaat met persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsactiviteiten, inclusief de verwerking van gegevens via onze website (https://pointers.agency/).

Wij zijn voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Wij verwerken jouw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de AVG.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben of contact met ons willen opnemen, dan kan dat via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pointers verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen bij) huidige, voormalige en potentiële klanten, leveranciers, andere relaties, sollicitanten en websitebezoekers. Deze gegevens verkrijgen wij (i) rechtstreeks van u, (ii) via derden (zoals klanten en partners) of (iii) uit openbare bronnen, zoals het handelsregister.

De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken zijn:

 • Basisinformatie: voornaam, achternaam

 • Contactgegevens: e-mailadres, postadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, functie

 • IP-adres en statistische gegevens over websitegebruik

 • Sollicitatiegegevens: brief, CV, geboortedatum, opleiding, loopbaan

 • Overige persoonsgegevens die wij van of over u ontvangen en gebruiken voor onderstaande doeleinden

Afhankelijk van de relatie, dienst en (indien van toepassing) uw toestemming, verwerken wij niet altijd alle bovengenoemde gegevens.

Doeleinden van de verwerking

Pointers verwerkt persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van onze relatie met u):

 • Marketing en acquisitie: verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor (online) evenementen en andere relaevante marketingcommunicatie

 • Uitvoering van overeenkomsten: voor zover nodig in het kader van onze dienstverlening

 • Naleving van wettelijke verplichtingen: verstrekken van informatie aan overheidsinstanties en toezichthouders

 • Sollicitaties en recruitment: behandeling van sollicitaties en inschrijvingen voor evenementen

 • Websitegebruik en -verbetering: analyse en optimalisatie van inhoud, indeling en gebruik van onze website

 • Overige verwerkingen: behandeling van vragen of klachten

Rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst met u of om een overeenkomst met u te kunnen sluiten

 • Naleving van wettelijke verplichtingen

 • Gerechtvaardigd belang

 • Uw toestemming

Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen delen wij persoonsgegevens met derden, maar alleen wanneer noodzakelijk of wettelijk verplicht. Dit doen wij uitsluitend met betrouwbare partijen en met passende waarborgen. Mogelijke ontvangers zijn:

 • Overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst

 • Ketenpartners en dienstverleners zoals banken, verzekeraars, accountants, adviseurs
 • Externe leveranciers van ondersteunende diensten zoals ICT

Wanneer de derde waarmee gegevens worden gedeeld als verwerker in de zin van de AVG wordt beschouwd, sluit Pointers een verwerkersovereenkomst met deze partij.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Indien nodig kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer Pointers dit rechtstreeks doet, worden de nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan deze privacyverklaring en de toepasselijke privacywetgeving.

Bewaartermijnen

Pointers bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke wettelijke bewaartermijnen. Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Privacyrechten van betrokkenen

Op grond van de AVG hebben betrokkenen verschillende rechten, waaronder het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Ook hebben zij het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunnen betrokkenen contact opnemen met Pointers via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Het is mogelijk dat Pointers niet (volledig) aan een verzoek kan voldoen, bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichtingen, de rechten en vrijheden van derden of de legitieme belangen van Pointers. In dergelijke gevallen zal Pointers de betrokkene hiervan op de hoogte stellen en de redenen toelichten.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, hebben betrokkenen te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen op basis van die toestemming.

Betrokkenen hebben ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Pointers moedigt betrokkenen aan eerst contact op te nemen met Pointers om te kijken of er gezamenlijk een oplossing kan worden gevonden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Pointers neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Mocht u desondanks reden hebben om aan te nemen dat uw gegevens niet afdoende beveiligd zijn of indicaties hebben van onrechtmatig gebruik, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op uw apparaat plaatsen wanneer u ze bezoekt. Deze bestanden slaan informatie op over uw interacties met de site, zoals voorkeuren, inloggegevens en browsegedrag. Het primaire doel is om uw online ervaring te verbeteren door het onthouden van uw instellingen en het bieden van gepersonaliseerde inhoud. Het is echter belangrijk om te weten dat cookies ook kunnen worden gebruikt voor tracking- en advertentiedoeleinden.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Onze website functioneert zonder het gebruik van cookies. Uw privacy is belangrijk voor ons, en we gebruiken deze kleine gegevensbestanden niet om uw browseactiviteiten bij te houden of op te slaan.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Pointers behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen. Waar mogelijk zullen wij ons inspannen om wijzigingen afzonderlijk aan te kondigen.

Contactgegevens

Voor meer informatie over ons bedrijf verwijzen wij u graag naar onze bedrijfsinformatiepagina. Mocht u nog vragen hebben of contact met ons willen opnemen, dan kunt u ons bereiken via [email protected].

Laatst bewerkt op: 22 april 2024